Hoppa till innehåll

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsåtaganden

Vi på Rental Group är engagerade i att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet för att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. Vi inser att kvalitet är en integrerad del av vår affärsstrategi, och vi åtar oss att kontinuerligt förbättra våra processer och tjänster för att uppnå enastående kvalitetsresultat.

Kundnöjdhet:

 • Vi prioriterar kundnöjdhet som den högsta indikatorn på vår framgång.
 • Vi lyssnar aktivt på kundfeedback och vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra våra produkter och tjänster.

Kvalitetsledning:

 • Vi implementerar ett robust kvalitetsledningssystem som följer internationella standarder och bästa praxis.
 • Ledningen åtar sig att skapa en miljö där kvalitet prioriteras i alla aspekter av verksamheten.

Kontinuerlig förbättring:

 • Vi strävar efter kontinuerlig förbättring av våra produkter, tjänster och affärsprocesser genom mätningar, utvärderingar och implementering av bästa praxis.
 • Alla anställda uppmuntras att bidra med idéer till förbättring och aktivt delta i kvalitetsinitiativ.

Standarder och certifieringar:

 • Vi åtar oss att följa relevanta branschstandarder och söka certifieringar som bekräftar vårt åtagande för kvalitet.
 • Vi ser till att våra anställda är kompetenta och uppdaterade när det gäller kvalitetskrav och procedurer.

Förebyggande av fel:

 • Vi fokuserar på att identifiera och förebygga fel genom att implementera noggranna kvalitetskontroller genom hela värdekedjan.
 • Upptäckta fel analyseras noggrant och förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra upprepning.

Partnerskap med leverantörer:

 • Vi samarbetar nära med våra leverantörer för att säkerställa att de delar våra kvalitetsstandarder och bidrar till vår förmåga att leverera kvalitetsprodukter och tjänster.

Kvalitetsmedvetenhet i organisationen:

 • Vi bygger en kultur av kvalitetsmedvetenhet bland alla anställda, där alla förstår betydelsen av deras roll för att upprätthålla och förbättra kvaliteten.

Denna kvalitetspolicy är en integrerad del av vår verksamhet, och alla anställda åtar sig att förstå, implementera och stödja den i sitt dagliga arbete. Ledningen är ansvarig för att säkerställa att policyn förstås och följs på alla nivåer i organisationen. Vi är dedikerade till att leverera kvalitet i allt vi gör och strävar kontinuerligt efter att vara branschledande inom kvalitet.